อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ.

โรคเอดส์ ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน. - กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]. - 90 หน้า : ภาพประกอบ.


โรคเอดส์.

614.57 / อ16ร