จตุรงค์ ธนะสีลังกูร.

การบริหารจัดการทางการศึกษา / จตุรงค์ ธนะสีลังกูร. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558. - 366 หน้า.

สารบัญ : ความรู้พื้นฐานทางานการบริหารการศึกษา -- ภาวะผู้นำทางการบริหารจัดการทางการศึกษา -- ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับผู้บริหารการศึกษา -- ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา -- วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน -- การสื่อสารในองค์การ -- การประกันคุณภาพการศึกษา -- การบริหารโครงการ -- การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ -- การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา -- นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษา.

160714


การบริหารการศึกษา.
การศึกษา--การบริหาร.

371.2 / จ144ก 2558