วีร์ ระวัง.

ศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยสู่อาเซียน = A Model of code switching english approach for thai native speakers to ASEAN / A Model of code switching english approach for thai native speakers to ASEAN วีร์ ระวัง. - นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2558. - 597 หน้า : ภาพประกอบ .

สารบัญ บทนำ -- Introduction -- ความถูกต้องเกี่ยวกัยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -- Accuracy on communicative english -- ความชำนาญในการภาษาอังกฤษ -- Fluency on english communication -- ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ --Efficiency on english communication.

160713

9786163826954


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การสนทนา.

428.24 / ว37ศ 2558