ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcards / Royal archival postcards กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2558. - 42 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -- สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช -- สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ -- สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา -- สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

160711

9786162832468


มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.


ไปรษณียบัตร.

895.916 / ป978 2558