ภาษา / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559. - 88 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. .

สารบัญ : ภาษาท้องถิ่น.

160709

9786165433815


ภาษาไทย.
ภาษาศาสตร์.


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.

495.919 / ส126ภ 2559