วศิน อินทสระ.

ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา / วศิน อินทสระ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2558. - 144 หน้า.

ชาวพุทธควรทำอย่างไรกับวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้ว -- ชางพุทธควรมีท่าทีอย่างไร เมื่อพระสงฆ์ที่ตนนับถือถูกติเตื่อน -- วิเคราะห์เรื่องปัญหาการเยียบผ้าขาวของภิกษุ -- ทรัพย์สินทางปัญญากับการเทศนาธรรมของภิกษุ -- ทาน 5 อย่างที่ไม่เป็นบุญ -- ฤกษ์ดีอยู่ที่สุจริต ฯลฯ

160607


ธรรมะ.
พุทธศาสนา--รวมเรื่อง.

294.308 / ว183ช 2558