รถจักรและรถพ่วง พัฒนาการที่ยิ่งใหญ่จากอดีตสู่ปัจจุบัน / การรถไฟแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2554. - 143 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : สาร--รถจักรไอน้ำ--รถจักรดีเซล--รถดีเซลราง--รถโดยสาร--รถสินค้า--รถบำรุงทาง--รถโบกี้ปั่นจั่นกล.

160418

9789749848999


การรถไฟแห่งประเทศไทย.


การรถไฟ--ประวัติ.--ไทย
รถไฟ.
รถจักรไอน้ำ--ประวัติ.--ไทย
รถจักรดีเซล--ไทย.

385.09593 / ร142 2554