วนิดา นเรธรณ์.

การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น / Local information management วนิดา นเรธรณ์. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : แนวคิดสารสนเทศท้องถิ่น -- แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น -- แหล่งเรียนรู้ชุมชน -- กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น -- การจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น -- การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น -- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น -- การสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น -- สารสนเทศท้องถิ่นในการพัฒนา.

160408


Information Management.
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ.
สารสนเทศ--การจัดการ.
สารสนเทศท้องถิ่น.

020 / ว153ก 2558