นิยม รัฐอมฤต.

ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม / นิยม รัฐอมฤต. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. - 294 หน้า. - โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน. .

บทสรุปผู้บริหาร -- แนวคิดในการปฏิรูปการเมือง -- การปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา -- พัฒนาทางการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน -- อำนาจเบ็ดเสร็จนำไปสู่ควมฉ้อฉลและความขัดแย้งในสังคม -- การแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยมาตรการทางการเมือง -- นโยบายที่ออกไปทางฉ้อฉลเร่งความขัดแย้งในสังคมให้รุนแรง ฯลฯ

9789744498229


ไทย--การเมืองการปกครอง.

320.9593 / น366ด 2558