ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.

200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 209 หน้า.

สารบัญ : กิจกรรมการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ -- กิจกรรมการสอนฟัง -- กิจกรรมการสอนพูด -- กิจกรรมการสอนอ่านและเขียน -- กิจกรรมคำคล้องจอง การพูดเป็นทำนอง เพลง และโคลง -- กิจกรรมเล่าเรื่องและกิจกรรมละคร -- กิจกรรมเกม.

160323

9789740333128


ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน.
ภาษาอังกฤษ--กิจกรรมการเรียนการสอน.

420.71 / ธ415ส 2558