อดิศักดิ์ ฦาชา.

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม / อดิศักดิ์ ฦาชา. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557. - 248 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- หลักการเบื้องต้นในการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของพนักงาน -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานด้านเทคโนโลยี -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานด้านพนักงาน -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานด้านผลิตภัณฑ์ -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานด้านกระบวนการทำงาน -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยฐานด้านพัสดุ -- การวัดอัตราผลิตภาพ -- สถิติเพื่อการบริหารกระบวนการผลิต.

160320


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
การควบคุมการผลิต.
การจัดการอุตสาหกรรม.
การบริหารงานผลิต.

658.5 / อ143ก 2557