ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

ศิลปะการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2558. - 82 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- เริ่มจากสิ่งที่เข้าใจ -- กระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์ -- กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม -- บันทึกความคิดจากภาพ -- ให้อาวุธติดตัวผู้ประกอบ.

590310

9786163487155


การศึกษาและการสอน.

371.102 / ช116ก 2558