พิศาล บุญผูก.

ปี่พาทย์มอญรำ / พิศาล บุญผูก. - กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. - 357 หน้า.

160120

9786161609054


เครื่องดนตรีมอญ.
เพลงมอญ.
นาฏศิลป์มอญ.
ปี่พาทย์.

784 / พ382ป 2558