บุษกร จันท์เทวนุมาส.

บริการสารสนเทศ = Information services / Information services บุษกร จันท์เทวนุมาส. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- รูปแบบและประเภทของบริการสารสนเทศ -- การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุก -- ผู้ใช้บริการสารสนเทศ -- การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานบริการสารสนเทศ -- ผู้ให้บริการสารสนเทศ -- การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในงานบริการสารสนเทศ -- การพัฒนาคุณภาพในงานบริการสารสนเทศ.

160109


บริการสารสนเทศ.

025.52 / บ481บ 2558