บุญร่วม เทียมจันทร์.

108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 1 / บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556. - 264 หน้า, ภาพประกอบ.

141024

9786167363837


กฎหมาย--รวมเรื่อง.
กระบวนการทางศาล.
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
การพิจารณาและตัดสินคดี.
พยานหลักฐาน.
วิธีพิจารณาความอาญา.

347.077 / บ437ว 2556