การจัดการทรัพยากรห้องสมุด / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558. - 88 หน้า : ภาพประกอบ(สี). - หนังสือชุดส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการห้องสมุดโรงเรียน : 1. .

950924

9786163723147


ห้องสมุด--งานเทคนิค.
ห้องสมุดโรงเรียน.

027.8 / ค1311ก 2558