มาย-พิน.

12 Tenes ทำให้เป็นเรื่องง่าย What is Tense? / My-Pin. - กรุงเทพฯ : นานา, 2557. - 191 หน้า : ภาพประกอบ (สี), ตาราง.

สารบัญ : What is Tense? -- โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 -- เจาะลึกโครงสร้าง 12 Tense -- Active Voice VS. Passive Voice ฉบับย่อ -- เรียน Tense จากเพลง -- Verb to be -- การใช้ Have, Has -- Verb ing -- หลักการเติม ed สำหรับ Regulra Verbs -- ศัพท์กริยา 3 ช่อง -- ส่งท้าย: Tense ในชีวิตประจำวัน.

150807

9786163013880


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

425 / ม266ส 2557