นทธัญ แสงไชย.

สมเด็จโต / นทธัญ แสงไชย. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 119 หน้า : ภาพประกอบ (สี). - ชุดสุดยอดสงฆ์ ; ลำดับที่ 1. .

สารบัญ : ชาติกำเนิด -- วัยเด็ก -- เข้ากรุง -- ขรัวโต -- ปฏิปทานของสมเด็จโต -- สมเด็จโตปราบแม่นาค -- บทสวดชินบัญชร -- มรณภาพ.

150722

9786161801939


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)--2331-3415


พุทธศาสนา--คำสั่งสอน.

294.363 / น144ส 2557