ร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 - 206 หน้า - มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 178 .

9745878006


โรคเอดส์.
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง.
โสเภณี.

HIV. โรคเอดส์. ปัญหาโสเภณี.

306.74 / ม19ร