ธวัชชัย พืชผล.

คู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่ / ธวัชชัย พืชผล. - พิมพ์ครั้งที่ 17. - สมุทรสาคร : Dดี, 2558. - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : สร้างทีมงานด้วยหัวใจและมันสมอง -- เจ้านายตัวจริง -- ลักษณะของความเป็นผู้นำ -- ทัศนคติ -- แห่งอนาคตอันมั่นคง.

150710

9786162755729


ผู้บริหาร.

658.4092 / ธ1711ค 2558