สายยนต์ คำมงคุณ.

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / The development of reading and critical thinking using mind mapping in Thai learning substance group for matthayomsuksa 6 students. วิทยานิพนธ์ของ สายยนต์ คำมงคุณ. - 2557. - 194 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.

บรรณานุกรม : หน้า [110]-121

150703


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย.
ภาษาไทย--การอ่าน--วิจัย.

วิทยานิพนธ์.

495.9107 / ส266ก 2557