พิศมร อภิชาตะพงศ์.

ภาษาอังกฤษ พูดเลย : Quick English / Quick English พิศมร อภิชาตะพงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : พราว, 2558. - 499 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ทักทาย -- กล่าวลา -- ทำความรู้จักกัน -- แนะนำให้คนรู้จักกัน -- การต้อนรับ -- คำขอบคุณ -- การขอโทษ -- ถามวันเวลา ฯลฯ.

150628

9786167890067


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428 / พ386ภ 2558