สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้่บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 ฉบับสมบูรณ์ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร. - กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555. - 316 หน้า.

สารบัญ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.

150615

9789749457177


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม.
ศาลแขวง.

347 / ส162พ 2555