ซูหลุน, ชิว.

แบบเรียนเร็วภาษาจีน / ชิว ซูหลุน. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2556. - 320 หน้า.

สารบัญ : สวัสดี -- คุณสบายดีหรือ -- สวัสดีอาจารย์ -- นี่คือ -- เธอเป็นใคร -- ท่านแซ่อะไร -- ยินดีต้อนรับ -- ขอโทษ -- ห้องอาหารอยู่ไหน -- ขอใช้เดี๋ยว -- ฉันเป็นลูกจีน -- คุณเป็นอะไรไป -- กี่โมงแล้ว ฯลฯ.

150611

9789744041258


ภาษาจีน.

495.1 / ซ419บ 2556