ไผทชิต เอกจริยกร.

คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 277 หน้า.

สารบัญ : ยืม -- ฝากทรัพย์.

150609

9786162693328


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ฝากทรัพย์.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ยืม.

346.073 / ผ942ค 2558