ดิเรก ควรสมาคม.

ถาม-ตอบ กฎหมายมหาชน และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / ดิเรก ควรสมาคม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 208 หน้า.

สารบัญ : แนวคิดในการเรียนกฎหมาย -- เทคนิคและวิธีการในการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย -- ถาม-ตอบ กฎหมายมหาชน -- ถาม-ตอบประวัติศาสตร์กฎหมายไทย -- ถาม-ตอบ แบบปรนัย.

150526

9786162693342


กฎหมายมหาชน--คำถามและแนวคำตอบ.

344.593072 / ด357ถ 2558