ศรัณย์ ชูเกียรติ.

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / Accounting information systems ศรัณย์ ชูเกียรติ. - กรุงเทพฯ : หจก. ทีพีเอ็น เพรส, 2557. - 1 เล่ม ไม่เรียงหน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ภาพรวมของระบบสารสนเทศทางการบัญชี -- ภาพรวมของวงจรการประมวลรายการค้า -- เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบระบบ -- การทุจริตที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง -- การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ -- วงจรรายได้, การขายและการรับเงิน -- วงจรค่าใช้จ่าย การจัดซื้้อและการจ่ายเงิน -- วงจรการผลิต -- วงจรการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน -- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน -- การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี.

150512

9786163747563


การบัญชี--การประมวลผลข้อมูล.
การบัญชี.
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การบัญชี.

657.0285 / ศ171ร 2557