พระอาจารย์มานพ อุปสโม.

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม / พระอาจารย์มานพ อุปสโม. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554. - 113 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธรรมะจากพระดีร่วมสมัย ; ลำดับที่ 3. .

สารบัญ : หมวดธรรมะในชีวิตประจำวัน -- หมวดแก่นธรรมะ -- หมวดอายตนะ 6 -- หมวดกาย -- หมวดเวทนา -- หมวดจิต -- หมวดธรรม -- หมวดทางสายกลาง -- หมวดความตาย.

150506

9786165190923


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)
พุทธศาสนา--หลักคำสอน.

294.344 / พ1711ธ 2554