เสรี ยูนิพนธ์.

เทคนิคการควบคุมคุณภาพ = Technical quality control / เสรี ยูนิพนธ์, จรูญ มหิทธาฟองกุล และ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. - 235 หน้า ; 120 บาท


การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / ส57ท