ปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์.

ติดปีกแห่งธรรม นำสุขให้ลูก / ปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้่นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553. - 171 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธรรมสำหรับพ่อแม่ ; ลำดับที่ 1. .

สารบัญ : บทนำ -- รู้ได้เพราะลูก -- หน้าที่ของพรหม -- สอนลูกคนให้เป็นลูกมนุษย์.

150416

9786165190367


ธรรมะ (พุทธศาสนา)
บิดามารดาและบุตร--แง่ศาสนา.

294.3442 / ป172ต 2553