พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. - 258 หน้า.

สารบัญ : ทางเอก -- การละสักกายทิฏฐิ -- ทางผิดที่ติดตาย -- จากต้นสายถึงปลายทาง -- หัวใจกรรมฐาน -- เรื่องของพระใบลานเปล่า -- สุญญตา -- ของฝาก.

150330

9786162079825


การปฏิบัติธรรม.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)

294.3444 / พ1711ท 2555