พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ.

นิพพานไม่ไกลเกินเอื้อม / พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 253 หน้า. - ชุดนิพพาน ; ลำดับที่ 5. .

สารบัญ : ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการบรรลุธรรม -- อยากลัว นิพพาน -- บรรลุธรรม แค่เอื้อม -- ใครบ้างที่สามารถบรรลุธรรมได้ ฯลฯ.

150330

9789749702925


การปฏิบัติธรรม.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)

294.3444 / พ1711น 2556