ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.

ใบไม้กำมือเดียว / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554. - 183 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : พระพุทธเจ้าสอนอะไร -- ทำไมผลจึงมาก่อนเหตุ -- พระนิพพานอยู่ที่ไหน -- สัจธรรมอันสูงสุดอยู่ที่ไหน -- โครงสร้างของชีวิต -- สัจธรรมอันสูงสุดเป็นสากล -- เจียระไนเพชรเม็ดงามให้งามยิ่งขึ้น -- ทำอย่างไรจึงไม่คิดมาก -- ทำไมจึงต้องพาตัวใจกลับบ้าน -- วัฒนธรรมสติปัฏฐาน -- วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสมาธิ -- วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญญา -- บทสรุป.

150321

9786165190640


การปฏิบัติธรรม.
การฝึกจิต.
ธรรมะ (พุทธศาสนา)

294.3444 / ศ467บ 2554