ทิพพารัตน์ ทับโต.

การบริหารงานสาธารณสุข = Public health administration / Public health administration ทิพพารัตน์ ทับโต. - นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558. - 260 หน้า.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข -- ทรัพยากรทางการบริหารงานสาธารณสุข -- หลักของการบริหารงานสาธารณสุข -- กระบวนการบริหารทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข -- การผลิตบุคลากรสาธารณสุข -- การวางแผนและการจัดทำแผนการดำเนินงานสาธารณสุข.

150318


การบริหารสาธารณสุข.

353.6 / ท366ก 2558