ภัทริน ซอโสตถิกุล.

เข้าใจโลก / ภัทริน ซอโสตถิกุล. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. - 131 หน้า . - กล่องบุญ ; ลำดับที่ 4. .

สารบัญ : โลกธรรมคืออะไร -- ได้ลาภ เลื่อมลาภ -- ได้ยศ เลื่อมยศ -- สรรเสริญ นินทา -- สิ่งที่ทำได้ยาก -- เทคนิคสร้างสุขด้วยการปล่อยวางโลกธรรม -- เป้าหมายของชีวิตคืออะไร -- ความสุขอยู่ที่ไหน -- ความสำเร็จอยู่ที่ไหน.

150317

9786162077470


การดำเนินชีวิต.
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.

294.3442 / ภ114ข 2555