ประจวบ กล่อมจิตร.

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร : หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ = Productivity improvement : principle and practice / Productivity improvement : principle and practice. ประจวบ กล่อมจิตร. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. - 513 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- หลักการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ -- บริหารกลยุทธ์ด้วย KPI และ Balance Scorecard -- หลักบริหารสำหรับหัวหน้างาน -- การทำงานเป็นทีม -- การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ -- การบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติ ฯลฯ.

150302

9786160821594


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.

658.515 / ป1711ท 2557