พูลพร แสงบางปลา.

ระบบคุณภาพ ISO 9000 - กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2537] - 89 หน้า


การควบคุมคุณภาพ.

Internation Orgranization for Standardisation. ISO.

658.562 / พ417ร