การส่งเสริมการตลาด. - กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537. - 324 หน้า ; 200 บาท.

9745213837


การตลาด.
ผู้บริโภค--พฤติกรรม.

กลยุทธ์การตลาด. การขาย. การส่งเสริมการตลาด. ผลิตภัณฑ์. ราคา.

658.8 / ก37