ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่) / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และภาพและ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2551. - 447 หน้า : ภาพประกอบ.

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลสำคัญของชาติยู่หลายท่าน และหนึ่งในจำนวนนี้มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงถูกควบคุมพระองค์ไว้ ณ พระที่นั่งอนัตสมาคม ทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยมากจนล้มประชวร และทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาด เสด็จไปประทับที่ปีนังนานเกือบ 10 พระองค์ทรงมีลายพระหัตถ์โต้ตอบกับหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ฉัน พ่อ-ลูก โดยทรงเล่าเรื่องราวต่างๆที่ทรงประสบมา พร้อมทรงสอดแทรกทัศนคติส่วนพระองค์ใน จดหมายถึงหญิงใหญ่ อันถือเป็นเสี้ยวหนึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ --

141215

9789741665358


จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ., 2429-2521
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ยุโรป--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914 / ด217จ 2551