อุกฤษฎ์ อุเทนสุต.

โตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหน (วะ) / อุกฤษฎ์ อุเทนสุต. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : Springbooks อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557. - 154 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ -- ก้าวแรกของชีวิตนักศึกษาแพทย์ในศาลายา -- ทำไมแพทย์ต้องเรียนฟิสิกส์ -- ชีวิตในวัยเรียนแพทย์ -- อาชีพแพทยกับมุมมองที่แตกต่าง ฯลฯ.

141214

9786163876225


แพทย์.
แพทยศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
นักศึกษาแพทย์.

610.695 / ห169ต 2557