101 สถานการณ์ พูด อ่าน เขียนแปลภาษาอังกฤษได้ทันที / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์. - กรุงเทพฯ : Pop Get Book, 2557. - 263 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : Unit 1 : This / That -- Unit 2 : My / Your -- Unit 3 : What is Your -- Unit 4 : In / On / Under -- Unit 5 : There is / There are -- Unit 6 : As...as -- Unit 7 : Any / Some -- Unit 8 : การใช้ V.ing ใน present Continuous Tense -- Unit 9 : Present Continuous Tense -- Unit 10 : ประโยคคำสั่ง ฯลฯ.

141212

9786162754548


ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
ภาษาอังกฤษ--การแปล.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การอ่าน.

428.3495911 / ห1531 2557