ปารณีย์ คชพร.

โมเดลพัฒนามหานครแหงอาเซียน ภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561 / ปารณีย์ คชพร, เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กรอบพัฒนามหานครแห่งอาเซียน -- ผัง กทม. ฉบับที่ 2 (ปี 2549) เข้ม แต่มีช่องโหว่ -- วางผังเมือง กทม. ปี 2556 คุมใช้ที่ดินอนาคต -- แบ่งสีย่านย่อยใช้ที่ดินพื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง ฯลฯ.

141211

9786162102554


การใช้ที่ดินในเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ.
การพัฒนาเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ.
ผังเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ.

307.12 / ป274ม 2556