ภวิต ยอดเพชร.

การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม / ภวิต ยอดเพชร. - กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2557. - 189 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : วิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิตและแนวความคิดการเพิ่มผลผลิต -- องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต --การวัดการเพิ่มผลผลิต -- การเพิ่มผลผลิตพื้นฐาน -- การจัดการเพิ่มผลผลิตแบบญี่ปุ่น -- ระบบการผลิตแบบโตโยต้า : วิถีแห่งโตโยต้า -- ระบบการผลิตแบบลีน -- ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี -- เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต -- สถิติเพื่อการบริหารกระบวนการผลิต.

141211


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.

658.515 / ภ173ก 2557