เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

1,000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด = English Idioms / English Idioms เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล. - นนทบุรี : บุ๊ค คาเฟ่, 2557. - 428 หน้า.

141126

9786167128108


ภาษาอังกฤษ--สำนวน.

423.1 / ฌ696ห 2557