โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

1 นาที แนะแก้ปัญหาการเรียน เน้นแก้ไขปัญหาการเรียนแบบเชิงรุก ตรงจุด เร่งด่วน ด้วยตนเอง / โชติกานต์ เที่ยงธรรม (ครูแว่น). - กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2556. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

01 อ่านอย่างไร ได้ความรู้ดี ทักษะอ่านให้จำ เข้าใจได้เร็ว -- 02 เคล็ดลับ การอ่านที่ดี ต้องมีเทคนิค -- 03 วิธีแก้ปัญหา การอ่านให้ได้ความตามต้องการ -- 04 วิธีแก้ปัญหา ความสับสนในการอ่าน -- 05 วิธีแก้ปัญหา การเขียนบันทึก จดโน้ตย่ออย่างไร -- 06 วิธีแก้ปัญหา จัดระบบการเขียนบันทึกด้วยตนเอง -- 07 วิธีแก้ปัญหา ความสับสนเมื่อต้องคัดลอก ถอดความและสรุปความให้ดี -- 08 วิธีแก้ปัญหา อ่านช้า อ่านสะกดยาก อ่านได้ไม่คล่อง -- 9 วิธีแก้ปัญหา ไม่ชอบอ่านหนังสือ -- 10 วิธีแก้ปัญหาเชิงรุก อ่านหนังสือจำไม่ได้ อ่านแล้วงง...อ่านเข้าใจยาก ฯลฯ

141111

9786169074342


การเรียนรู้.

153.15 / ช843ห 2556