ณัฐวิภา วิริยา.

พิชิต TOEIC 900++ / ณัฐวิภา วิริยา. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2557. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : สัปดาห์ที่ 1 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Listening Comprehension Part 1 : Photographs -- สัปดาห์ที่ 2 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Listening Comprehension Part 2 : Question - Response -- สัปดาห์ที่ 3 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Listening Comprehension Part 3 : Conversations -- สัปดาห์ที่ 4 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Listening Comprehension Part 4 : Short Talks -- สัปดาห์ที่ 5 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Reading Comprehension Part 5 : Incomplete Sentences -- สัปดาห์ที่ 6 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Reading Comprehension Part 6 : Text Completion -- สัปดาห์ที่ 7 กลวิธีการเอาชนะข้อสอบ Reading Comprehension Part 7 : Reading Passages -- เทคนิคการเดาศัพท์เพื่อสอบ TOEIC -- เตรียมศัพท์สำหรับ TOEIC.

141109

9789744142771


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

428 / ณ113พ 2557