100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย / หนึ่งร้อยข้อคิดบริหารคนจากหนึ่งร้อยยอดนักบริหารไทย. พิภพ อุดร บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. - 364 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เข็มทิศคน เข็มทิศองค์กร -- แสวงหา เพิ่มคุณค่า ทรัพยากรมนุษย์ -- ผู้นำก้าวทันโลก -- มองมุมใหม่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- ถอดบทเรียนความเป็นเลิศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารตน บริหารคน บริหารปัญญา.

141109

9789744667335


การบริหารงานบุคคล.

658.3 / ห531 2557