พระอาจารย์มานพ อุปสโม.

ตายแล้วไปไหน เราเลือกได้ / พระอาจารย์มานพ อุปสโม. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 123 หน้า. - ชุดฝึกกายฝึกใจ ; ลำดับที่ 28. .

สารบัญ : ภาคหนึ่ง ชีวิตคืออะไรกันแน่ -- ภาคสอง รู้จักความตายให้สนิทใจ -- ภาคสาม นาทีใกล้ตายคือนาทีแห่งชีวิตใหม่ -- ภาคสี่ การบ้านก่อนตาย.

141106

9786163872425


ความตาย--แง่ศาสนา.
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.

294.304 / พ1711ต 2556