โช สาลีฉัน.

เทคโนโลยีพื้นฐานการสร้างสื่อการสอน / โช สาลีฉัน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557. - 436 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- ข้อพึงปฏิบัติทั่ว ๆ ไปในโรงฝึกงาน -- แหล่งวัสดุ -- แนวความคิดในการประดิษฐ์สร้างอุปกรณ์การสอน -- ลักษณะของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ดี -- คุณสมบัติของผู้ที่จะประดิษฐ์สร้างอุปกรณ์ให้ได้ผลดี -- การประดิษฐ์วัสดุที่เป็นพลาสติก -- การผลิตพลาสติกเพื่อการอุตสาหกรรม -- วิธีหล่อใยแก้ว -- การประดิษฐ์วัสดุที่เป็นแก้ว ฯลฯ.

141105

9786162730948


นวัตกรรมทางการศึกษา.
สื่อการสอน.

371.33 / ช88ท 2557