จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย = Influences of forelgn languages on thai / Influences of forelgn languages on thai จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556. - 358 หน้า.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและโครงสร้างของคำ -- การจำแนกภาษา -- การยืนคำภาษาต่างประเทศ -- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤต -- อักษรบาลี -- ภาษาเขมรในภาษาไทย -- ภาษามอญในภาษาไทย -- ภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย -- ภาษาจีนในภาษาไทย -- ภาษาจีนในภาษาไทย -- ภาษาอังกฤษในภาษาไทย -- ภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย -- คำภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย -- อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย.

141019

9786165381918


ภาษาศาสตร์.

495.9124 / จ377ภ 2556